Propostes Educatives \

AVÍS: Crisi Covid-19

Donada la situació actual d'estat d'alarma pel Covid-19, el projecte pressupostos participatius queda cancel·lat, ja que els diners es destinaran a projectes socials dirigits a les persones vulnerables afectades per la crisi del coronavirus.

Funcionament dels pressupostos participatius

Els ciutadans i ciutadanes de Cornellà podran proposar i opinar sobre a què volen que es destinin part dels recursos econòmics municipals.
Així doncs, pels pressupostos participatius del 2021 podran proposar i donar la seva opinió sobre un import total de 500.000 €.

La quantitat s'ha dividit en tres parts:

 • 345.000 euros que aniran destinats a projectes proposats pel conjunt de la ciutadania de Cornellà de Llobregat, major de 16 anys i empadronada al municipi, en data anterior a la d’aprovació de les bases i que es presentaran per mitjans telemàtics o presencials.
 • 55.000 euros, com a màxim, que aniran destinats a projectes que el Consell d’Infants de Cornellà de Llobregat proposarà i farà arribar a la Comissió de valoració tècnica econòmica, qui comprovarà també que aquests projectes compleixin els requisits per poder passar a la següent fase.
 • 100.000 euros com a màxim, que aniran destinats a projectes que joves d’edats compreses entre 16 i 30 anys, empadronats al municipi en data anterior a l’aprovació d’aquestes bases, en el marc d’un procés participatiu impulsat i coordinat pel Departament de Joventut d’aquest Ajuntament, faran arribar a la Comissió de valoració Tècnica econòmica qui comprovarà també que aquests projectes compleixin els requisits per poder passar a la següent fase

El procés compta de sis fases:

 1. Fase 1: Informació a la ciutadania de l'inici del Procés participatiu (De l'1 al 31 de març)
 2. Fase 2: Presentació de propostes (De l'1 al 30 d'abril)
 3. Fase 3: Avaluació i validació tècnica-econòmica de les propostes presentades (Del 4 de maig al 15 de juny)
 4. Fase 4: Votació de la ciutadania de les propostes finalistes (Del 18 de juny al 15 de juliol)
 5. Fase 5: Publicitat de les propostes guanyadores (De juliol a setembre 2020)
 6. Fase 6: Seguiment de l’execució de les propostes guanyadores (De gener a desembre 2021)

Normativa:

 1. Convocatòria i aprovació de les Bases per a participar en el projecte de pressupostos participatius de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a l’exercici 2021 .
 2. Resolució d’Alcaldia 348/2020 de 22 de gener per aprovar la convocatòria i les Bases Reguladores de Participació Ciutadana en l’elaboració del projecte de pressupostos d’inversions per a l’exercici 2021
 3. Bases Reguladores

1) Informació a la ciutadania de l'inici i de les característiques del Procés participatiu

Amb mitjans digitals i reunions amb els Consells sectorials de participació, entre d’altres.

2) Presentació de les propostes

El mes d'abril, s'obre el termini per presentar propostes de manera telemàtica, i també presencialment mitjançant el formulari en paper; cada persona podrà fer arribar dos projectes com a màxim. El període de presentació serà d'un mes.

Durant el mes d'abril tindran lloc les dues sessions pràctiques per facilitar la presentació de propostes adreçades a la ciutadania en general:
Dia 15 d'abril a les 19h al Centre Cultural Juan García-Nieto
Dia 21 d'abril a les 19h a la Biblioteca Marta Mata

Com la capacitat és limitada, les persones interessades a assistir-hi, hauran d'enviar un correu electrònic a pressupostosparticipatius@aj-cornella.cat. Les places s'assignaran d'acord amb l'ordre de recepció dels correus.

Presentació de propostes per part de Consell d'Infants de Cornellà de Llobregat

El Consell d'Infants de Cornellà de Llobregat proposarà i farà arribar, coincidint amb la data de finalització de la fase de presentació de propostes, a la Comissió de Valoració tècnica econòmica projectes d'inversió per un import màxim de 55.000 €

Presentació de propostes per part de joves d'entre 16 i 30 anys

Per a formular-les, es realitzaran diverses sessions participatives amb joves, dinamitzades per tècnics especialitzats i coordinades pel Departament de Joventut. Aquest Departament, farà arribar a la Comissió de valoració tècnica econòmica quines han estat les propostes resultants, per un import màxim de 100.000 €

3) Avaluació i validació tècnica-econòmica de les propostes presentades

La valoració de les propostes es realitzarà per part de la Comissió de Valoració Tècnica i Econòmica, que estarà coordinada per la persona que es designi i formada per:

 • Un/a Tècnic/a de l'Àrea d'Alcaldia
 • Un/a Tècnic/a de l’Àrea d’Economia i Governança
 • Un/a Tècnic/a de l’Àrea d’Espai Públic i Convivència.
 • Un/a Tècnic/a del departament de Programes d'Alcaldia.
 • Un/a Tècnic/a del departament d'Innovació Urbana i Social.
 • Un/a Tècnic/a del departament d'Estudis i Actuacions Ambientals.
 • Un/a Tècnic/a de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
 • Un/a Tècnic/a de l’Àrea de Recursos Jurídics.
 • La Secretària General, o persona en qui delegui.

4) Votació de la ciutadania de la propostes finalistes

En aquesta fase es desenvoluparà el període de votació de propostes finalistes per part de tota la ciutadania. La votació es realitzarà, únicament, a través de la pàgina web http://pressupostosparticipatius.cornella.cat i es demanaran els mateixos requisits que per presentar propostes de manera telemàtica

.

El nombre màxim de propostes que es podran recolzar seran 3, incloent-hi propostes presentades per conjunt de la ciutadania de Cornellà de Llobregat major de 16 anys, pel Consell d’Infants i per joves d’entre 16 i 30 anys en el marc del procés participatiu coordinat pel Departament de Joventut de l’Ajuntament.

Un cop finalitzat el procés de votació, les propostes seran classificades d’acord amb les tres categories establertes a la fase de presentació

5) Publicitat de les propostes guanyadores

La informació sobre les propostes que s’incloguin en l’avantprojecte de Pressupost Municipal de 2021 serà publicada en els diferents mitjans de comunicació local, amb anterioritat a la presentació al Ple Municipal per la seva aprovació.

Calendari del procés

L’Ajuntament de Cornellà informarà mitjançant els seus mitjans de comunicació sobre el desenvolupament del procés participatiu en relació al Pressupost Municipal 2021 • a) Presentació del procés Pressupostos Participatius a la ciutadania
  De l'1 al 31 de març de 2020
 • b) Període per presentar propostes
  De l'1 al 30 d'abril de 2020
  Les propostes del Consell d’Infants i del procés participatiu amb joves, s’hauran de fer arribar a la Comissió de valoració tècnica econòmica, com a molt tard, el 30 d’abril.
 • c) Procés de validació de propostes
  Del 4 de maig al 15 de juny de 2020
 • d) Exposició i votació de propostes
  Del 18 de juny al 15 de juliol de 2020
 • h) Les propostes escollides per votació formaran part de l’expedient que es presentarà al ple municipal per a l’aprovació dels Pressupostos Municipals 2021.
 • i) Publicitat de les propostes guanyadores
  De juliol a setembre de 2020
 • j) Seguiment de l’execució de les propostes guanyadores
  De gener a desembre de 2021

Tens dubtes?

Si tens dubtes de com funciona el procés dels pressupostos participatius, consulta les preguntes freqüents

Ajudan's a buscar propostes. Comparteix!